Xây dựng đình cổ

Làng đã chọn khu đất ở đầu làng gần với chùa Lâm Dương Quán và Miếu thờ Lương y Dược Linh Thông cư sỹ Hoàng Đôn Hoà để làm Đình mới thay cho Đình cũ. Về vấn đề này chúng tôi đã bỏ công ra nghiên cứu và nhận thấy trong số 4 câu đầu của toà đại Đình có ghi chữ Hán như sau:

Câu đầu phía Đông ghi dòng chữ Hán:

Tuế tại Bính Tuất niên Tam nguyệt cốc nhật thụ trụ.

Nghĩa là: Năm Bính Tuất tháng Ba ngày lành dựng cột.

Câu đầu tiếp theo ghi:

Năm Giáp Ngọ tháng Giêng ngày lành trùng tu.

Câu đầu tiếp theo ghi:

Tuế tại Quý Mão niên Chính nguyệt cốc nhật trùng tu.

Nghĩa là: Năm Quý Mão tháng Giêng ngày lành trùng tu.

Câu đầu ở phía Tây ghi:

Tuế tại Canh Ngọ niên Đông nguyệt cốc nhật trùng tu.

Nghĩa là: Năm Canh Ngọ tháng mùa Đông ngày lành trùng tu.

Tra trong Bảng đoi chiếu Ầm Dương lịch 2000 nămNiên biểu lịch sử của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1976 kết hợp với Xuyến Ngọc Hầu tác phẩm – sách của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 2006 chúng tôi thấy:

Năm Bính Tuất khởi dựng Đình (vì chữ Thụ trụ nghĩa là dựng cột cái, ý nói là bắt đầu dựng cột làm Đình, làm nhà) có hai khả năng là vào năm 1706 thuộc đời Lê Vĩnh Thịnh năm thứ 2 hoặc năm 1766 thuộc đời Lê Cảnh Hưng năm thứ 27. Trong hồi ký của mình cụ án Nguyễn Bá Xuvến viết:

Đinh Mão niên…. Đa Sỹ xã tu lý đại Đình, dĩ thiết đinh mộc lục châu, hoàng tâm mộc nhất châu, tư chi, cập bát tràngchuyên nhị bách khẩu, tư chi. Tức là năm Đinh Mão…. xã Đa Sỹ sửa sang toà đại Đình ta đã giúp c> cột cồ lim, 1 cột gỗ vàng tâm và 200 viên gạch Bát Tràng. Sau đó cụ không ghi chép gì thêm về công việc Đình làng nữa.

Năm Đinh Mão cụ án ghi đó là vào đời Gia Long năm thứ 6 (1807), như vậy làng đã dự kiến các công việc mọi mặt cho trùng tu Đình, và sau 3 năm chuẩn bị đầy đủ, vào năm Canh Ngọ (1810) đời Gia Long thứ 9 mới bắt tay vào việc. Đó là năm trùng tu đầu tiên. Khi ấy Đình đã trải qua 104 tuổi. Vậy Đình khởi dụng vào năm 1706, không thể khởi dựng vào năm 1766 vì sau 44 năm Đình chưa đến mức phải trùng tu. Như vậy ý kiến cho là làng đã bắt đầu khởi dựng Đình từ đầu thế kỷ 18 (năm 1706) là đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *