Vạn sự tuỳ duyên, Xin đừng cưỡng cầu!, Tâm không tĩnh phong thủy vô ích, Hạnh phúc tại tâm chỉ là không thấy,…

Vạn sự tuỳ duyên
Xin đừng cưỡng cầu!
Tâm không tĩnh phong thủy vô ích
Hạnh phúc tại tâm chỉ là không thấy
Muốn đổi vận mệnh hãy làm chủ tư duy
Những điều nhắn gửi tới tất cả khách Quý sau nhiều câu hỏi:
Đeo gì cho tài lộc?
Đeo gì để anh ấy quay lại?
Đeo gì cho tình yêu mặn nồng?
Đeo gì cho bớt xui?
Đeo gì cho bình an?
Đeo gì cho ký được hợp đồng?
Đeo gì cho phong thuỷ?
……
Đeo tâm mình trong từng ý nghĩ! tạo cơ hội thay vì chờ cơ hội, hãy vì người trước thay vì mình trước …! Phong thủy tốt mà tâm không tốt cũng hư vô.
Phong thủy là khoa học không phải mê tín. Phong thủy là tổng hoà mối quan hệ giữ sự vật và vũ trụ, áp dụng đúng sẽ đạt hiểu quả cao!
Thân gửi !!! Bởi Mẫn Ruby của Đá Quý Phú Khang


Facebook: https://www.facebook.com/cindy.nguyen.9406

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vạn sự tuỳ duyên, Xin đừng cưỡng cầu!, Tâm không tĩnh phong thủy vô ích, Hạnh phúc tại tâm chỉ là không thấy,…

Vạn sự tuỳ duyên
Xin đừng cưỡng cầu!
Tâm không tĩnh phong thủy vô ích
Hạnh phúc tại tâm chỉ là không thấy
Muốn đổi vận mệnh hãy làm chủ tư duy
Những điều nhắn gửi tới tất cả khách Quý sau nhiều câu hỏi:
Đeo gì cho tài lộc?
Đeo gì để anh ấy quay lại?
Đeo gì cho tình yêu mặn nồng?
Đeo gì cho bớt xui?
Đeo gì cho bình an?
Đeo gì cho ký được hợp đồng?
Đeo gì cho phong thuỷ?
……
Đeo tâm mình trong từng ý nghĩ! tạo cơ hội thay vì chờ cơ hội, hãy vì người trước thay vì mình trước …! Phong thủy tốt mà tâm không tốt cũng hư vô.
Phong thủy là khoa học không phải mê tín. Phong thủy là tổng hoà mối quan hệ giữ sự vật và vũ trụ, áp dụng đúng sẽ đạt hiểu quả cao!
Thân gửi !!! Bởi Mẫn Ruby của Đá Quý Phú Khang


Facebook: https://www.facebook.com/cindy.nguyen.9406

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *