Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!

Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!
Nhưng cam kết là chuẩn thiên nhiên 100% Đá quý Ruby thiên nhiên! Đền gấp đôi nếu phát hiện hàng xử lý!
Dành cho người ai quan tâm về chất lượng của Đá ! In box nếu quan tâm Đá Quý Phú Khang của Mẫn Ruby


Facebook: https://www.facebook.com/cindy.nguyen.9406

4 thoughts on “Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!

Leave a Reply to Mẫn Ruby Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!

Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!
Nhưng cam kết là chuẩn thiên nhiên 100% Đá quý Ruby thiên nhiên! Đền gấp đôi nếu phát hiện hàng xử lý!
Dành cho người ai quan tâm về chất lượng của Đá ! In box nếu quan tâm Đá Quý Phú Khang của Mẫn Ruby


Facebook: https://www.facebook.com/cindy.nguyen.9406

3 thoughts on “Giá bộ này cũng không rẻ so với thij trường đâu ạh!

Leave a Reply to Mẫn Ruby Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *